znanstvena svétnica, predstojnica

Telefon:
+386(0)1/4706292
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je 1981 diplomirala je iz etnologije in slavistike in 1999 doktorirala iz etnologije. V letih 1982–2001 je bila bibliotekarka in asistentka na Oddelku za etnologijo (in kulturno antropologijo) FF UL v Ljubljani. Od jeseni 2001 je raziskovalka v ISN. Med letoma 2003 in 2008 je predavala predmet Identiteta in večkulturnost na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem
V ISN je vodila raziskovalna projekta Šege in prazniki na Slovenskem (2001–2004) in Etnološki pogledi in podobe (2004–2007), bilateralne projekte s Srbijo, Slovaško in Madžarsko in koordinirala projekt Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem. Bila je članica uredniških odborov Glasnika SED, Knjižnice Glasnika SED, Etnološke topografije slovenskega etničnega ozemlja, Leksikona etnologije Slovencev oz. Slovenskega etnološkega leksikona. Z J. Fikfakom je od 2004 glavna urednica revije Traditiones in od 2011 knjižne zbirke Ethnologica - Dissertationes. Sodeluje v mednarodnih uredništvih publikacij etnoloških inštitutov v Bratislavi in Beogradu. Je področna urednica za etnologijo in antropologijo pri Novem slovenskem biografskem leksikonu. Bila je članica Znanstvenega sveta za humanistiko pri MZŠŠ oz. ARRS. Od 2013 je predsednica Sveta Slovenskega etnografskega muzeja,

Od 1. 11. 2010 je predstojnica inštituta.
 

Raziskovalna področja
splošna in regionalna etnologija, zgodovina etnologije, teorija in metodologija etnoloških raziskav, etnološka leksikografija; kultura, identiteta, rituali, kulturna dediščina.

Izbrane publikacije

1982   Slovenci v Mannheimu. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

2000   Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: ZRC SAZU.

2001   Podobe pokrajin (z M. Hudelja in V. Hazlerjem). Ljubljana: SED.

2004   Slovenski etnološki leksikon [302 gesli]. Ljubljana: MK.

2005   Pretrgane korenine. Sledi življenja in dela Rajka Ložarja (ur., s sod. H. Ložar - Podlogar). Ljubljana: Založba ZRC.

2008   Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta (ur., s sod. H. Ložar - Podlogar). Ljubljana: Založba ZRC.

2008   Scraps of the history of ethnology in Slovenia. Český lid (Praha) 95, 1: 37–62.

2009   Etnološki pogledi in podobe (ur.) Ljubljana: Založba ZRC.

2010   Slovenian folk culture: between academic knowledge and public display. Journal of folklore research 47 (1/2): 123–151.

2010   Srbi v Sloveniji, Slovenci v Srbiji (ur., z D. Radojičić). Ljubljana: Založba ZRC.

2010   "Marxistický program" v slovinskej etnológii? Slovenský národopis 58 (4): 478–495e.

2011   On folklore and folklore studies in Slovenia. B´lgarski folklor 37, Spec. ed.: 5–22.

2011   Zadnje desetletje od šestih: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU (1951/2001–2011). Traditiones 49 (1): 115–138.

2011   Slovenika: slovenska nacionalna enciklopedija. Ljubljana: MK Založba [50 gesel].

2012   Ethnologia Europaea in Croatia and Slovenia: Branimir Bratanić (1910–1986) and Vilko Novak (1909–2003). Studia ethnologica Croatica 24:7–30 (http://hrcak.srce.hr/index.
php?show=clanak&id_clanak_jezik=138333
).

2013   Disciplinary continuities and breaches: contested issues in Slovenian ethnology in the socialist era. V: Bošković, A. & C. M. Hann (ur.), The anthropological field on the margins of Europe, 1945-1991. Zürich & Münster: Lit, 191–221.

2013   Politika praznovanja. Prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem. Ljubljana: ZIFF (ur., z B. Jezernikom & M. Velikonjo).

2014   Praznična večglasja. Prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem. Ljubljana: ZIFF (ur., z B. Jezernikom & M. Velikonjo).

2014  Prazniki in praznične pokrajine. V: Praznična večglasja …, 7–27.

2014  Ubrani in razglašeni decemberski časi. V: Praznična večglasja …., 133–165.

2014  Interpretacije dediščine (ur., s T. Dolžan Eržen & N. Valentinčič). Ljubljana: SED.

2014  V objemih dediščin. V: Interpretacije dediščine …, 8–24, 273.

2015   A festive bricolage: the holiday calendar in Slovenia over the last century. Folklore 60: 29–50 (doi: 10.7592/FEJF2015.60.slavec).

 

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

Triglavski narodni park: Dediščine, akterji - strategije, vprašanja in rešitve (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

Tradicija in njeni po-ustvarjalci (temeljni raziskovalni projekt • 1. februar 200831. januar 2011)

REGISTER NESNOVNE DEDIŠČINE (ciljni raziskovalni program • 1. oktober 200630. september 2008)

INFORMATIZACIJA NEOPRIJEMLJIVE DEDIŠČINE ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORISTIKO (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 200531. december 2008)

ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE (OD 19. DO 21. STOLETJA) (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 200430. junij 2007)

ŠEGE IN PRAZNIKI NA SLOVENSKEM V DRUGI POLOVICI 20. IN NA ZAČETKU 21. STOLETJA (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 200130. junij 2004)

Raziskovalna področja

Narodopisje H400 • Kulturna antropologija, etnologija S220